חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הגדרת תוספת האור של המהדרין

שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד, שופר ירושלים, Shofar, Shofars, Judaica, Religious Services, Kudu Shofars, Shofar Pouch, Shofar Stand, Ram Shofar, Code Shofar, Moroccan Shofar, Yemenite Shofar, Babylonian Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Unprocessed Shofar, Jerusalem Shofar.שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד, שופר ירושלים, Shofar, Shofars, Judaica, Religious Services, Kudu Shofars, Shofar Pouch, Shofar Stand, Ram Shofar, Code Shofar, Moroccan Shofar, Yemenite Shofar, Babylonian Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Unprocessed Shofar, Jerusalem Shofar.
האם הידור המצווה בשאר הימים הוא חלק בלתי נפרד ממצוות נר חנוכה שהורחב או שמדובר במצווה עצמית שנוגעת להידור מצווה שמקורה הוא זה א-לי ואנוהו, כבכל התורה כולה, והאם הידור ממצווה בנר חנוכה חלוק משאר הידור מצווה שבכל התורה כולה?

שתף את הפוסט

ת”ר מצוות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין לבית הלל יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך.

 

יש לחקור ביחס שבין נרות ההידור לנר הראשון שהוא עיקר המצווה, האם חז”ל תיקנו תקנה נפרדת למחזרים אחר המצוות, כך שאי אפשר לדמות את עיקר הדין של מצוות נר חנוכה שהיא ציווי מחייב להידור מצווה התלוי ברצונו של כל אדם, הרי אדם שלא הדליק את שאר הנרות לא ביטל את תקנת חז”ל של זכרון הנס, לעומת אדם שביטל את עיקר המצווה,  והן שונות מעצם מהותן, ציווי לעומת רצון האדם, או שחז”ל הרחיבו את המצווה בעצמותה לרצונו של האדם וכל נרות חנוכה הם מאותו גדר של אותה מצווה.

חז”ל שאלו בגמרא כיצד אנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו להדליק נר חנוכה כאשר כל החיוב הוא דרבנן, היכן ציוונו להדליק נר חנוכה, וענתה בלא תסור וכו’. הייתה להם בעיה עם המקור של המצווה הציווי, והם ענו על זה ברמת הסמכות המצווה ( סמכות ) לא תסור ושאל אביך ויגדך, לעומת זאת במהדרין יש בעיה לא רק עם הסמכות אלא עם המהות כי הידור / חיזור התלוי ברצונו של האדם איננו מעצם מהותו ציווי שהוא מחייב, אז השאלה היא לא היכן ציוונו אלא מדוע זה נחשב ציוונו כשאין כאן מחייב בלתי תלוי, ומדובר בפרט הנתון לרצונו החופשי של כל אדם. נשאלת השאלה מדוע מברך על נר שני שאיננו ציווי ציטוט מההלכה שאכן מברך:   שכח והדליק את הנר הראשון ללא ברכה אם נזכר קודם שגמר להדליק את כל הנרות של אותו היום, יברך מיד את שתי הברכות: “להדליק נר חנוכה”, ו”שעשה ניסים”, וימשיך להדליק את הנרות הנותרים. האם ניתן להוכיח מזה שהנר השני הוא חלק ממהות המצווה (שלא הוזקק לכבות ולהדליק את הראשון שהוא עיקר המצווה על מנת לברך על עיקר המצווה)?

יש להשיב שאחר ששכח ולא בירך על הראשון עתה השני נעשה הראשון לעניין הברכה. ולא הפסיד את ההידור שהוא מעצם המהות של נר שני, שהראשון הפך לשני, כי יש כאן סוף סוף שני נרות הדולקים כמספר הימים.
ראיה נוספת לנידון הנ”ל יש להביא ממח’ רב ושמואל אם מדליקים מנר לנר שבדעת רב שאסר נאמרו בגמ’ ב’ דעות אם משום ביזוי מצווה אם משום אכחושי מצווה, ונפק”מ להדלקה מנר לנר עצמו שלא על ידי קיסם.
ויש לעיין איזה אכחושי מצווה יש לנר הראשון כלפי השני כאשר מדובר במצוות הדלקה אחת?

נראה שאמנם יש את הידור האדם אך אינו חלק ממצות החנוכה עצמה, אינו עיקר המצווה, לכן אי אפשר להכחיש את עיקר המצווה בשביל הידור האדם הנתון לרצונו האישי, והיה מקום להוכיח מזה שההידור אינו חלק מהותי ממצות נר חנוכה כחיוב.
אך בוודאי אין הדבר כן, שהלא נאסר להדליק מנר שני לשלישי כמו שנאסר מראשון לשני, אף להכחיש את ההידור למען ההידור הנוסף אי אפשר. כך שלא נוגע לחקירה הנזכרת.

וכן יש לומר באכחושי מצווה שמהות ההדלקה היא תוספת אור ולא יכולה להתקיים בפעולה הממעטת אור. או הסבר נוסף מעין סברת מי שאומר שהטעם הוא  ביזוי מצווה שלא רק להדליק על ידי קיסם מקודש לחול זה מבזה אלא גם אחרי הדלקת נר המצווה אל לך להכחישו.

עוד ראיה ניתן  להביא מסוגיית מדליקין מנר לנר מקושיית רב ששת מהדלקת המנורה בבית המקדש ” והא הכא כיוון דקביעי נרות לא סגיא דלא משקיל לאדלוקי קשיא בין למ”ד משום ביזויי מצווה וגם למ”ד אכחושי מצווה תרגמה רב פפא בפתילות ארוכות” ועל זה הגמרא שואלת למ”ד אכחושי מצווה קשיא כי הרי אסור לשיטתו גם מנר לנר,
ונשארת השאלה לכאורה מה הדימיון למנורה בכלל הרי יש הבדל מהותי בין חנוכייה למנורה כי שאר הנרות אינם הידור אלא אותה מצווה, וכל דברי רב שאמר אסור להדליק זה ב 2 מצווות שונות, נראה מזה שהגמרא מבינה שאין קשר וגם מדובר במצווה אחת אסור להדליק מנר לנר בגלל שההסבר הוא כנ”ל ב 2 באופנים ולא נוגע לחקירה זו.

עוד יש לומר שאכן זה עצמו התשובה לשאלת הגמרא שהיא רק בקשיא ולא בתיובתא כיוון שיש לחלק כנ”ל.
עוד יש לומר ע”ד הרמז הצחות שכוונת הגמרא ב “בקשיא” זה שמהות המנורה עליה נאמר מקשה אחת שונה מחנוכה, כי מדובר על הדלקה באותה מצווה עצמה ולא ב שתי רמות שונות של מצווה.

ולעצם השאלה אולי יש לומר שחז”ל נתנו מקום לאדם לחייב את עצמו כשהוא רוצה להדר, זאת אומרת הם לא מחייבים אותו אבל לאחר שהוא חפץ להדר חל עליו חיוב בצורת המצווה מוסיף והולך שהיא צורת ההידור הנאותה לחזר ולפרסם את הנס כנגד הימים הנכנסים, או היוצאים או פרי החג, זאת אומרת חז”ל התערבו אחרי החלק שהאדם רוצה לחייב אותו בצורת ההידור ולכן הציווי הוא צורת הפרסום ועל זה מברך ציוונו, ויותר מזה בכלל המצוות מצאנו הידור באיכות המצווה כמו באתרוג וכד’ כמבואר שבת קל”ג זה אלי ואנווהו אך כאן יצאו חז”ל וקבעו כיצד יהיה ההידור בשונה מכלל ההידורים הכלליים וציוו על צורת הידור ייחודית ועל כך אנו מברכים וציוונו.

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה

צילום: נחלת הכלל menora

מאמרים נוספים

הירשמו לניוזלטר

וקבלו חינם את מגזין שופרות מהדרין יודאיקה מאמרי התוכן במעגל השנה!

אז למה אתם מחכים כנסו לחנות ותבחרו את מה שתמיד רציתם?

יש לכם התלבטות? צריכים עזרה מקצועית? אנחנו כאן לכל שאלה.

מנורות חנוכה סביבוני חנוכה נרות חנוכה חנוכיות מעוצבות דגלי חנוכה קדירת פתיתים לסופגניות כיסויי חנוכיות מזוזות לבית צדפים לחנוכה עצי חנוכה מעוצבים קישוטי חנוכה לבית מתנות לחנוכה סטים לחנוכה מתנות חנוכה לילדים מחזור חנוכה חנוכה סיכות מתנות עסקיות לחנוכה מתנות לחנוכת בית חדש חולצות לחנוכה פרחי חנוכה שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד, שופר ירושלים, Shofar, Shofars, Judaica, Religious Services, Kudu Shofars, Shofar Pouch, Shofar Stand, Ram Shofar, Code Shofar, Moroccan Shofar, Yemenite Shofar, Babylonian Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Unprocessed Shofar, Jerusalem Shofar.שופרות, שופר, שופר בבני ברק, שופרות בבני ברק, שופרות מהדרין יודאיקה הקודש, שופרות מהודרים, שופר מרוקאי, שופרות בהכשר הבד''ץ, שופר בהכשר הבד''ץ, שופרות לאירועים.