פורסם ב- כתיבת תגובה

עמידה בשעת התקיעות

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for, קניית שופר, שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות, סבא יום טוב ארוך זצ''ל

צריך לתקוע מעומד ( שו”ע סי’ תקפ”ה ס”א ) 

ומקור הדבר הוא דילפינן מעומר דכתיב ביה וספרתם לכם ובשופר כתיב יום תרועה יהיה לכם ובעומר כתיב מהחל חרמש בקמה אל תקרי בקמה אלא בקומה. וכן הוא באוצר הגאונים ( חלק ה’ במסכת ראש השנה סימן תק”י ) ” ותקיעת שופר מעומד “
והרא”ש ( פסחים סימן מא ) הביא גבי ספירת העומר שימנה מעומד ” דתנו רבנן בקמה תחל לספור אל תקרי בקמה אלא בקומה” ומה שכתב “דתנו רבנן” כבר העיר בהגהות הגרי”ב ( על הרא”ש אות ג’) ” לא מצאתי בכל הש”ס ” והכסף משנה ( פרק ז’ מהלכות תמידין ומוספין הלכה כ”ג ) כתב ואין מונין אלא מעומד וכו’ וכתב הרי”צ בן גיאת שזה קבלה מפי רבותינו ואסמכוה אקרא בקמה קרי ביה בקומה. ולכן תיקן בהגהות הגרי”ב שצ”ל דס”ר והיינו דסמכוה רבנן. הלכה ודרשה זו ( בקמה-בקומה) הובאה גם ביראים ( סימן רס”א) וכתב על זה ” דרשה זו שמעתי ולא ידעתי מקומה “
ומצאתי מקור לכך בפסיקתא זוטרתא ( ויקרא פרשת אמור ) ” וספרתם לכם. לכם בעמידה שנאמר מהחל חרמש בקמה כלומר בקומה וממנו אנו למדין לכל מצווה שנאמר בה לכם כגון מילה וציצית. הימול לכם כל זכר. והיה לכם לציצית שכולם מצוותם בקומה זקופה וזה מדרש וזה הלכה”.
ואע”פ שלא מפורש בפסיקתא שמדובר בשעת הברכה שהרי אפשר שמדובר על שעת קיום המצווה עצמה, מכל מקום מפורש בשיבולי הלקט ( סדר חג הסוכות סימן שס”ו ) דהפסיקתא ( הלקח טוב ) מדבר על הברכה עצמה, וזה לשון השבה”ל:

ומנהג שמברכין על הלולב בעמידה ומפרש בתשובות הגאונים שילפינן קיחה קיחה מאגודת אזוב מה להלן בעמידה אף כאן בעמידה כתיב הכא “ולקחתם לכם” וכתיב התם “ולקחתם אגודת אזוב”ו ובלקח טוב מפרש דילפינן לכם מספירת העומר כתיב הכא ולקחתם לכם וכתיב התם וספרתם לכם וספירת העומר בעמידה דכתיב מהחל חרמש בקמה אל תיקרי בקמה אלא בקומה”.


באשכול ( סימן כג ) מבאר שרק שש מצוות יש דין ברכה בעמידה שבהם נאמר ” לכם ” ואלו הם.

  • עומר דכתיב מהחל חרמש בקמה תחל לספור בקומה ומדכתיב התם וספרתם לכם ילפינן מיניה שאר מצוות דכתיב בהו לכם.
  • קידוש לבנה דכתיב ביה והיה לכם.
  • ציצית דכתיב בה והיה לכם לציצית.
  • שופר דכתיב ביה יום תרועה יהיה לכם.
  • לולב דכתיב ביה ולקחתם לכם.
  • מילה דכתיב בה הימול לכם.

באבודרהם ( שחרית של חול ד”ה כשמתעטף בציצית ) נתן בהם סימנים.
על”ץ של”ם – עומר לבנה ציצית, שופר לולב מילה.

בהגהות סמ”ק ( סימן צ”ב אות ה’ ) סימן אחר ” עצת ה’ לעולם תעמוד ” עצ”ת = ראשי תיבות עומר, ציצית, תקיעה.
ולא הזכיר שם מילה ולולב (וכבר עמד בזה הפמ”ג או”ח משבצות זהב סימן ח ) .

?האם הציבור צריכים לעמוד בשעת התקיעות

“עכשיו נהגו לעמוד כולם גם בשעת התקיעות שתוקעין קודם מוסף”
( משנה ברורה תקפ”ה סק”ב )

בלבוש ( תקפ”ה ס”א ) כתב: ועומד התוקע לתקוע ולא משום שהתקיעה הזו צריכה להיות מעומד שהרי אינה לשם מצוות תקיעת ראש השנה כמו שיתבאר, אחא משום כבוד הציבור צריך התוקע לעמוד וכו’, והקהל יושבין מה שאין זה עיקר התקיעה כמו שיתבאר לקמן, אבל בתקיעה שהיא על סדר הברכות שהיא דאורייתא צריך השומע לעמוד, משום דילפינן מקרא שצריך לתקוע מעומד, שנאמר יום תרועה יהיה לכם, וילפינן האי לכם לכם האמור בעומר” .
מבואר בדבריו שבחלק קיום המצווה של תקיעת שופר מן התורה לא רק התוקע צריך לעמוד אלא השומעים צריכים לעמוד.
ואמנם בחלק שאינו יוצא בהם מן התורה בזה השומעים יכולים לשבת גם התוקע עצמו אינו צריך לעמוד מפני קיום המצווה אלא מסיבה אחרת צריך לעמוד והיא מפני כבוד הציבור.

עמידה בשעת תקיעות שופר

בשעת תקיעת שופר, היא כשעת דין, שהרי הקב”ה עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים היינו שהקב”ה שופט אותנו ברחמים באותם רגעים, מליצי היושר שלנו הם תקיעות השופר שיזכירו רחמי שמים ומעוררים את זכרו של עקידתו של יצחק היינו זכות אבות סניגור וכן מערבבים את קטגוריית השטן כל שיש כאן גם בעלי דיינים ( עורכי דין ) וכמו שעורכי הדין והמתדיינים נפסק בחושן משפט שצריכים לעמוד, כך יש לעמוד בשעת התקיעות.

ולשיטת הלבוש הרי תקיעות לפני תפילת מוסף לא מתקיים מצוות התורה של תקיעת שופר, שהרי לשיטתו עיקר הדבר שיוצאין ידי חובת תקיעה הוא ” בסדר הברכות ” והתקיעות לפני תפילת מוסף אינם לשם מצוות תקיעת שופר, ” בתקיעה שהיא על סדר הברכות דהיא דאורייתא” ( כלשונו סימן תקפ”ה )
ויש להסיק מכך שלשיטת הלבוש הצבור לא חייב לעמוד בתקיעות לפני מוסף, ורק בתקיעות שעל סדר הברכות יש לעמוד גם השומע שאז חיובם דאורייתא.
אמנם האדמו”ר הזקן בשו”ע הרב כתב במפורש דאין לציבור דין עמידה בתקיעות סימן תקפ”ה סעיף א וזה לשונו:
צריך לתקוע מעומד שנאמר יום תרועה יהיה לכם ולהלן הוא אומר וספרתם לכם מה לכם האמור שם מעומד כמו שנתבאר בסימן תפ”ט אף כאן מעומד” והמשיך אחר כך בסעיף ב’ “השומעין התקיעות אף על פי שלא יצאו ידי חובתן אעפ”כ אינן צריכים לעמוד” ומבואר שמחלק בין “התוקע” ל”שומע” שהתוקע לפני תפילת מוסף צריך לעמוד מדין גז”ש הנלמד מעומר ואילו השומעים אינם בכלל עמידה.
וכן משמע מדברי הרמב”ם בפרק ג’ מהלכות שופר הלכה י’ שכתב המנהג פשוט בסדר התקיעות של ראש השנה בצבור כך הוא אחר שקוראין בתורה ומחזירין הספר למקומו יושבין כל העם ואחר עומד. ומפורש בדבריו שבתקיעות לפני תפילת שמונה עשרה רק התוקע עומד והשומעים יושבים, ולדעת הרמב”ם הרי בחלק זה של התקיעות כבר יצאו ידי חובת תקיעות וכלשונו בהלכה יב’
“כיוון שיצאו מידי הספק בתקיעות דמיושב” הרי שבתקיעות אלו יצאו ידי חובת הדאורייתא ,ומכל מקום כתב שהציבור ” יושבין
כך שיש להבין מדבריו שאין לציבור דין עמידה בתקיעות דמיושב.
ואף על פי שהחיד”א בברכי יוסף העיר על עצם הדין דלכתחילה צריך התוקע לעמוד והשומעים לישב דמאי שנא התוקע מהשומעים הרי שניהם יוצאים ידי חובה באותה רמה בדיוק, שהרי גם התוקע מברך לשמוע קול שופר כך שבקיום המצווה בשמיעה התוקע והשומעים עושים את אותה פעולת מצווה של שמיעת תקיעת שופר.
ואפשר דהסברא לחלק בין התוקע לשומע היא שאע”פ שלשניהם קיום המצווה היא בשמיעה מכל מקום לציבור אין דין עמידה כיוון שאינם עושים מעשה בפה או בדיבור הברכה ולכן אין דין עמידה, ורק לגבי התוקע שעושה מעשה מצוות תקיעת שופר, גם אם הקיום הוא בשמיעת התקיעה יש מקום לומר שצריך לעמוד.
אך מדברי שו”ע הרב הנ”ל מבואר שגם בתקיעות שיוצא בהם מן התורה אין השומע צריך לעמוד, שהרי לשיטתו התקיעות שיוצאים בהם י”ח חיוב דאורייתא הם התקיעות שלפני מוסף, כמו שכתב בסימן תקצ”ב ס”ג ” ואין אנו חוששין לזה כיון שכבר יצאנו ידי חובה מן התורה בתקיעות מיושב שבתקיעות ההם יצאנו מכל הספיקות” הרי שגם בתקיעות שלפני מוסף שבזה יוצאים ידי חובה מן התורה אין הציבור חייב לעמוד.
אלא שעצם דברי הלבוש צריכים עיון שהרי מבואר בדברי הרי”ץ גיאת ( הלכות חודש וספירת העומר עמוד שמ”ב הובא בביאור הלכה תפ”ט ד”ה ומצוה) ” ובמוצאי שבתות שאומר לאחר תפילת ערבית ויהי נועם וקדושא דסדרא כשהן יושבין נהגו ראשונים לברך ש”ץ מעומד וכל הקהל עונין אמן בכוונה שלא להטריח את הציבור לחזור ולעמוד” מבואר שאין הציבור צריכים לעמוד, ואם כן יש לשאול הרי ענין עמידה בשופר נלמד מספירת העומר ושם במקור הנושא אין הציבור חייבים לעמוד רק השליח ציבור צריך לעמוד.
ואולי ס”ל להלבוש שבספירת העומר יש דין דיבור ורק הציבור יוצא מדין שומע כעונה ובזה ס”ל לרי”ץ גיאת דכיוון שאינו מקיים את המצווה בפועל אלא יוצא מדין שומע כעונה, אינו צריך לעמוד, אבל גבי מצוות תקיעת שופר שמהות המצווה היא בשמיעה נמצא שאין שום הבדל בין התוקע לשומע כי בענין השמיעה הם שווים ולכן צריכים השומעים וכל הציבור לעמוד.
ואכן ראה בשער הציון ( סימן תר”צ אות א ) שכתב לענין ברכת מגילה שגם השומעים הברכה כיוון דיוצאים על ידי השמיעה משום דשומע כעונה צריכים גם לעמוד, ומבואר שגם אם יוצאים מדין שומע כעונה צריך לעמוד, ואלי הלבוש לא סובר כן.

תקע בישיבה
אם תקע מיושב יצא
כן כתב המג”א ( תקפ”ה ס”א ) והוסיף דהא שופר ילפינן מעומר, ועומר גופא יצא.
ובשו”ע הרב הוסיף “לפי שעמידה זו אינה אלא מדברי סופרים” וכוונתו הואיל ומן התורה כשתקע מיושב יצא ידי חובה שוב אי אפשר לחז”ל לחייבו שוב לעשות שוב המצווה הואיל וכבר יצא מן התורה ידי חובה.
וקשה מאוד מה שכתב הפרי מגדים ( אשל אברהם סימן ח’ ) לתרץ קושיית הב”ח על הסמ”ק למה לי גזירה שווה מעומר, הרי כל הברכות צריך לברך בעמידה, וכל שכן עשייתן? ותירץ הפמ”ג ” ולדידי י”ל דהסמ”ק סובר בהנך דיעבד נמי פסול, אם עשה מיושב, צריך לחזור לעשות מעומד, ושאר מצות רק לכתחילה” ומבואר דס”ל שבשופר אם בירך ותקע בישיבה צריך לחזור התקיעות.

לא יסמוך עצמו בשעת התקיעות

“התוקע לא יסמוך עצמו בשעת התקיעות על דבר שאם ינטל אותו דבר יפול” ( מגן אברהם תקפ”ה סק”א )
מקורו מדברי הדרכי משה אות א’ ומהרי”ל ( הלכות שופר עמוד רפ”ח) והמהרי”ל כתב ” התוקע יזהר בעצמו שלא ישען את עצמו בשעת התקיעה דהא צריכה להיות מעומד דכתיב גבי תקיעת שופר לכם כמו העומר ”

ובברכי יוסף מצדד להקל בזה, אך המשנה ברורה בשער הציון, כתב מאחר שרבים מהאחרונים העתיקו את דברי המ”א להלכה ומ”מ במקום הדחק נוכל לסמוך על זה.

והנה בברכי יוסף כתב כמו שמצאנו ברמ”א לענין עדים שיש דין עמידה, ומ”מ יכולים להעיד בסמיכה, וזהו משום שלגבי דין דרבנן, סמיכה בכלל עמידה, הוא הדין לתקיעת שופר שמקור הדין של עמידה בתקיעות אינו אלא אסמכתא.
אך יש לחלק שאף אם נאמר שסמיכה בכלל עמידה, מכל מקום במקום שאמרו ” בקומה זקופה ” אין סמיכה נחשב כקומה זקופה, וממילא לגבי עמידה בתקיעת שופר שאיתה בפסיקתא שהובאה למעלה, “שכולם מצוותן בקומה זקופה” אין סמיכה בכלל זה.
מה הדין בדיעבד – כשסמך את עצמו?
בדיעבד יצא ידי חובת התקיעה, שהרי לא גרע מתקע בישיבה גמורה שיצא ידי חובה כמובא במג”א שם.
והנה המג”א ( סימן תרז סק”ד ) מיירי לעניין דין וידוי שצריך שיהיה מעומד, כתב ” ולא יסמןך כמ”ש בסימן תקפ”ה” היינו השווה דין עמידה בווידוי לעמידה של תקיעות שופר שלא יהיה בסמיכה, וראה פמ”ג שכתב ואם סמך צ”ע אם יחזור ויתוודה. ומשמע שאם לא עמד כלל אלא ישב וכד’ והתוודה פשוט להפמ”ג שלא יצא ידי חובת וידוי ויחזור ויתוודה אבל אם עמד רק בסמיכה בזה יש להסתפק ולעיין אם מעכב את הווידוי או לא.
ולכאורה יש לשאול על כך הרי בתקיעת שופר כשישב יצא י”ח ולמה בווידוי לא יצא? וראה במ”ב ( סק”י ) שכתב “דהכי הוי דרך הכנעה ומתודה בלב שלם” ומבואר בדבריו דהא דבעינן בווידוי עמידה אינו מגזירת הכתוב דלכם אלא ענין של סברא מדרך ההכנעה שאז מתודה בלב שלם וכאשר עומד זה דרך הכנעה ולא כשיושב,
ובזה יש לבאר את דברי הפמ”ג שהסתפק אם בשעת הווידוי סמך את עצמו אם צריך לחזור ולהתוודות, דאפשר שדין עמידה בווידוי הוא מצד הכנעה וכשסמך חסר בהכנעה וצריך לחזור, אבל אם דין העמידה בווידוי אינו מסיבה זו אלא כמו בשופר בזה בדיעבד ואז אם סמך עצמו יצא י”ח כמו בשופר שצריך עמידה ויצא י”ח בדיעבד.
אך אם נאמר שהסיבה בווידוי היא מדין הכנעה אם כן מדוע השווה המג”א דין עמידה בשופר לדין עמידה בווידוי, וצ”ע.

פורסם ב- כתיבת תגובה

רבני בני ברק מתריעים לציבור: “יצרני השופרות מתחכמים”

שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקהשופרות מהדרין יודאיקה לוגו שופרות מהדרין יודאיקה שופרות מהדרין יודאיקה הינו מפעל לייצור שופרות כשרים לתקיעה לכל העדות וכל הנוסחים. שופר למכירה אונליין מפעל שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם.בלנק

רבני בני ברק מתריעים לציבור: “יצרני השופרות מתחכמים”

שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקהשופרות מהדרין יודאיקה לוגו שופרות מהדרין יודאיקה שופרות מהדרין יודאיקה הינו מפעל לייצור שופרות כשרים לתקיעה לכל העדות וכל הנוסחים. שופר למכירה אונליין מפעל שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם.בלנק
כשרות השופרות

שתף את הפוסט

לאחר שפרסמנו, כי רבני העיר בני ברק נכנסו חזק לתחום השופרות שנפרץ, בכדי להציל את הציבור ממכשול, הם מפרסמים מכתב רשמי מטעם לשכת רבני העיר: “יש בהם נקבים שברים וסדקים הפוסלים, ומתחכמים היצרנים להוסיף חומר מילוי לסתימת החורים באופן שאינו ניכר”. לכתבה ולמכתב הרבנים.

 

בלנק לוגו שופרות מהדרין יודיאקה לוגו שופרות מהדרין יודאיקה שופרות מהדרין יודאיקה הינו מפעל לייצור שופרות כשרים לתקיעה לכל העדות וכל הנוסחים. שופר למכירה אונליין מפעל שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם.בלנק


הרב לנדא בודק שופר ברקע מכתב הרבנים שפורסם

לאחר שפרסמנו על אודות בעיית השופרות, מפרסמים רבני העיר בני ברק, מכתב המזהיר מפני מכשולות ומוסיפים הידורים נוספים.

כזכור, רבה של בני ברק הרב חיים יצחק אייזיק לנדא שנכנס לעובי הקורה, וגילה כי יש מהשופרות בשוק שמודבקים בדבק ופסולים לתקיעה בראש השנה.

במכתב המתפרסם לראשונה, ואשר נכתב על ידי הרבנים הרב לנדא והרב רוזנבלט נכתב: “זהירות בכשרות השופרות”.

“לאור ריבוי המכשלות המצויים בשופרות המיוצרים במקומות שונים, ויש בהם נקבים שברים וסדקים הפוסלים, ומתחכמים היצרנים להוסיף חומר מילוי לסתימת החורים באופן שאינו ניכר למי שאינו מומחה”.

“באנו בזה לעורר את הציבור לקנות רק שופרות שנעשו בהשגחה ובפיקוח שהינם כשרים, ולא להיכשל ולהכשיל ח”ו את הרבים בביטול מצוות עשה ביום הדין. ומי שכבר יש בידו שופר ילך אצל מומחה לבדקו שאכן כשר הוא”.

רבני העיר מבשרים לתושבים כי “בעזהי”ת עלה בידינו לסדר השגחה בייצור שופרות, מתחילת הייצור עד הגימור הסופי, והם  כשרים לקיום מצות תקיעת שופר ביום הדין. כמו”כ השופרות נבדקים ע”י מומחה שאכן קרני איל הם, למצוה מן המובחר”.

בנוסף, “על כל שופר צריך להיות מדבקת הולוגרמה עם ההכשר שלנו. יקבל השי”ת תקיעותינו לרצון, ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים, ובקרוב ישמיענו תקיעת שופר גדול של משיח צדקנו”.

אצלנו בשופרות מהדרין יודאיקה ניתן להשיג שופרות מהודרים ללא כל חשש או ספק הלכתי, עם חותם כשרות של רבני העיר בני ברק.

 

מכתב רבני העיר בני ברק זהירות בכשרות השופרות

מאמרים נוספים

אפיית מצות AI פסח שופרות מהדרין יודאיקה #יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה שופרות מהדרין יודאיקה #יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה רכישת שופר קניית שופר שופרות למכירה ייצור שופרות
פסח

חמץ ומצה

קרא עוד »

הירשמו לניוזלטר

וקבלו חינם את מגזין שופרות מהדרין יודאיקה מאמרי התוכן במעגל השנה!

פורסם ב- כתיבת תגובה

תְּקִיעַת שׁוֹפַר ליְלָדִים

גמר חתימה טובה ילדים - תקיעת שופר לילדים שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה,
גמר חתימה טובה ילדים - תקיעת שופר לילדים שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה,
"תְּקִיעַת שׁוֹפָר לִילָדִים: חִבּוּר עִם עָבַרְנוּ בְּעִקְבוֹת הַמָּסֹרֶת הַיְּהוּדִית"

שתף את הפוסט

בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה – אָנוּ מְצֻוִּים לְקַיֵּם אֶת הַמִּצְוָה הַחֲשׁוּבָה, מִצְווֹת תְּקִיעַת שׁוֹפָר הַשּׁוֹפָר הוּא מִלְּשׁוֹן שִׁפּוּר הַמַּעֲשִׂים, וְהוּא בָּא לְלַמֵּד אוֹתָנוּ בִּתְחִלַּת הַשָּׁנָה לְשַׁפֵּר אֶת עַצְמֵנוּ בְּכָל שָׁנָה מֵחָדָשׁ, וְהוּא מִצְוָה מִן הַתּוֹרָה, כְּשֶׁרֹאשׁ הַשָּׁנָה חָל בְּיוֹם חֹל תּוֹקְעִים בִּשְׁנֵי הַיָּמִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה, וּכְשֶׁהוּא חָל בְּשַׁבָּת (כְּמוֹ הַשָּׁנָה ה’ תשפ”ג) תּוֹקְעִים בְּיוֹם הַשֵּׁנִי בִּלְבַד
הַמָּקוֹר בַּתּוֹרָה לִתְקִיעַת שׁוֹפָר הוּא בַּפָּסוּק ”יום תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם” (בַמִּדְבָּר כ”ט).

הַמִּצְוָה הַמְּהֻדֶּרֶת הִיא לִתְקֹעַ בְּשׁוֹפָר מִקֶּרֶן שֶׁל אֱיָל, ( זָכָר הַכִּבְשָׂה ) אַל תִּטְעוּ בָּאַיָּל שֶׁהוּא מִמִּשְׁפַּחַת הַצְּבָאִים, וְהוּא בִּכְלָל חַיָּה וְלֹא בְּהֵמָה, הַסִּבָּה הִיא כִּי ה’ נִסָּה אֶת אַבְרָהָם בְּנִסְיוֹן עֲקֵדַת יִצְחָק, וּבַסּוֹף הִזְדַּמֵּן לוֹ אֱיָל שֶׁנֶּאֱחַז בַּסְּבַךְ בְּקַרְנָיו, וְהוּא שָׁחַט אוֹתוֹ בִּמְקוֹם יִצְחָק, וְהָאֵיל מַזְכִּיר אֶת עֲקֵדַת יִצְחָק, וּבְיוֹם הַדִּין ה’ מִתְמַלֵּא עִם שְׁמִיעַת תְּקִיעוֹת הַשּׁוֹפָר בְּרַחֲמִים, וְגוֹזֵר עָלֵינוּ שָׁנָה טוֹבָה.

הַקְשִׁיבוּ לַקּוֹלוֹת השׁוֹפָר – תְּקִיעָה – שְׁבָרִים – תְּרוּעָה.

צפו תְּקִיעַת שׁוֹפַר בשּׁוֹפָר עָשׂוּי מִקֶּרֶן שֶׁל אַיִל ( צילום : שופרות מהדרין יודאיקה )

לָחֲצוּ לַהַאֲזָנָה לַתְּקִיעוֹת:    

תְּקִיעָה

שְׁבָרִים

תְּרוּעָה

 

יְלָדִים יְקָרִים,

אִם עֲדַיִן לֹא בִּקַּרְתֶּם בְּבוּטִיק הַשּׁוֹפָרוֹת שֶׁלָּנוּ, שׁוֹפָרוֹת מְהַדְּרִין יוּדָאִיקָה, תּוּכְלוּ לְבַקֵּשׁ מֵהַהוֹרִים לְבַקֵּר אֶצְלֵנוּ, וְלִרְאוֹת אֶת כָּל סוּגֵי הַשּׁוֹפָרוֹת, מִקֶּרֶן הָאַיִל הַמְּהֻדָּר לִתְקִיעַת שׁוֹפָר, עַד קֶרֶן הַפָּרָה שֶׁפְּסוּלָה.

 כַּמּוּבָן שֶׁתּוּכְלוּ לִקְנוֹת שׁוֹפָרוֹת שֶׁמֻּתְאָמִים לִילָדִים, מִקֶּרֶן אֱיָל אֲמִתִּית, וְקַל מְאוֹד לִנְשֹׁף וְלִתְקֹעַ בָּהֶם, וְהֵם מַשְׁמִיעִים אֶת קוֹל הַשּׁוֹפָר, יְלָדִים שֶׁמִּתְאַמְּנִים בְּגִיל צָעִיר, קַל לָהֶם מְאוֹד כְּשֶׁהֵם מְבֻגָּרִים לִתְקֹעַ בְּשׁוֹפָר, תַּתְחִילוּ כְּבָר בְּגִיל קָטָן לְהִתְאַמֵּן בִּכְדֵי שֶׁתּוּכְלוּ בֶּעָתִיד לִזְכּוֹת אֶת הָרַבִּים בַּמִּצְוָה הַחֲשׁוּבָה “תְּקִיעַת שׁוֹפָר”.

 וְאִם תִּרְצוּ גַּם לְהָכִין שׁוֹפָר לְבַד, יֵשׁ לָנוּ “עֶרְכַּת הֲכָנַת שׁוֹפָר” שֶׁתּוּכְלוּ לִיצֹר אֶת הַשּׁוֹפָר הָאִישִׁי שֶׁלָּכֶם לְבַד, עִם הוֹרָאוֹת פְּעֻלָּה, אוֹ “עֶרְכַּת לִמּוּד שְׁלַבֵּי הֲכָנַת הַשּׁוֹפָר” לְלִמּוּד עַל שְׁלַבֵּי יִצּוּר הַשּׁוֹפָר בְּבֵית הַמְּלָאכָה שֶׁלָּנוּ, כָּל יֶלֶד מְקַבֵּל בְּתֹם הַסִּיּוּר מַתָּנָה.

כְּמוֹ שֶׁאָמַרְנוּ, הַשּׁוֹפָר עָשׂוּי מִקֶּרֶן שֶׁל אַיִל אַחַת הַסִּבּוֹת לְכָךְ הִיא כְּדֵי לְהַזְכִּיר אֶת הָאַיִל אֲשֶׁר נֶאֱחַז בַּסְּבַךְ בִּשְׁעַת עֲקֵדַת יִצְחָק, וְשׁוֹפָר פָּרָה הוּא פָּסוּל כִּי זֶה מַזְכִּיר אֶת חֵטְא הָעֵגֶל (עֵגֶל הוּא בְּנָהּ שֶׁל הַפָּרָה), וְהַמָּקוֹר לְכָךְ הוּא דִּבְרֵי הַמִּשְׁנָה בְּמַסֶּכֶת רֹאשׁ הַשָּׁנָה
פֶּרֶק ג’, מִשְׁנָה בּ’: 
כָּל הַשּׁוֹפָרוֹת כְּשֵׁרִים –חוּץ מִשֵׁל פָּרָה , מִפְּנֵי שֶׁהוּא קֶרֶן. 
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, וַהֲלוֹא כָּל הַשּׁוֹפָרוֹת נִקְרָאוּ קֶרֶן, שֶׁנֶּאֱמַר “וְהָיָה בּמְשוֹך בְּקֶרֶן הַיּוֹבֵל,
כְּשוֹמְעכֵם אֶת קוֹל הַשּׁוֹפָר”(יהושע ו,ה).

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for שופרות בתל אביב, שופרות באיזור המרכז, שופרות בבני ברק, שופרות בירושלים, שופרות בביתר עילית, שופרות במודיעין עילית, שופרות בפתח תקווה, שופרות בגבעת שמואל, שופרות ברמת גן. חוּץ מִשֵׁל פָּרָה , מִפְּנֵי שֶׁהוּא קֶרֶן.  צילום: שופרות מהדרין יודאיקה 

לִפְנֵי תְּקִיעוֹת הַשּׁוֹפָר בְּבֵית הַכְּנֶסֶת חָשׁוּב לֹא לְהַפְרִיעַ לַמִּתְפַּלְּלִים אוֹ לְהוֹרִים לִשְׁמֹעַ אֶת קוֹל הַשּׁוֹפָר, הַחַזָּן וְהַמִּתְפַּלְּלִים אוֹמְרִים פְּסוּקִים שֶׁקְּשׁוּרִים לִתְקִיעַת שׁוֹפָר, וְאָז תּוֹקְעִים גַּם תְּקִיעָה שֶׁהִיא קוֹל אָרֹךְ, גַּם שְׁבָרִים שֶׁהוּא קוֹל שָׁבוּר, ( שֶׁמְּחֻלָּק לִ 3 קוֹלוֹת ) וְגַם תְּרוּעָה שֶׁזֶּה 9 קוֹלוֹת מָה שֶׁאָמוּר לִהְיוֹת כְּמוֹ בְּכִי שֶׁל אָדָם שֶׁשָּׁב בִּתְשׁוּבָה וּמְשַׁפֵּר אֶת הַמַּעֲשִׂים, כָּל זֶה נִקְרָא סֵדֶר תְּקִיעוֹת שׁוֹפָר.

מִצְווֹת הַחִנּוּךְ שֶׁל הַיְּלָדִים לִתְקִיעַת שׁוֹפָר חֲשׁוּבָה מְאוֹד, חָזָ”ל אָסְרוּ לְנַגֵּן בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב בִּכְלֵי שִׁיר שֶׁמָּא יְתַקֵּן כְּלֵי שִׁיר (בֵּיצָה לוֹ:) בָּרוּר שֶׁמִּצְוַת תְּקִיעַת שׁוֹפָר לֹא בִּכְלַל הַמִּצְוָה כִּי אַחֶרֶת לֹא תִּתְקַיֵּם הַמִּצְוָה לְעוֹלָם, אַךְ כְּשֶׁיְּלָדִים תּוֹקְעִים בְּשׁוֹפָר לְחִנּוּכָם אוֹ לְלַמְּדָם לִכְאוֹרָה אֵיךְ בְּכָךְ מִצְווֹת תְּקִיעַת שׁוֹפָר, וְיִהְיֶה אָסוּר עֲלֵיהֶם לִתְקֹעַ בְּשׁוֹפָר בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה בִּגְלַל גְּזִירַת חז”ל הָאוֹסְרִים לְנַגֵּן בִּכְלֵי נְגִינָה (  דֻּגְמַת שׁוֹפָר )  בְּיוֹם טוֹב שֶׁמָּא יְתַקֵּן כְּלֵי שִׁיר?
הֲלֹא פָּסַק הֲרַמְבָּ”ם שֶׁאָסוּר לַעֲבֹר שׁוּם עֲבֵרָה אֲפִלּוּ מִדַּרְבָּנָן בִּשְׁבִיל לְקַיֵּם מִצְווֹת תְּקִיעַת שׁוֹפָר, וְזֶה לְשׁוֹנוֹ:
“שׁוֹפָר שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת יוֹם טוֹב וַאֲפִלּוּ בְּדָבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת. כֵּיצַד הָיָה הַשּׁוֹפָר בְּרֹאשׁ הָאִילָן אוֹ מֵעֵבֶר הַנָּהָר וְאֵין לוֹ שׁוֹפָר אֶלָּא הוּא אֵינוֹ עוֹלֶה בָּאִילָן וְאֵינוֹ שָׁט עַל פְּנֵי הַמַּיִם כְּדֵי לַהֲבִיאוֹ. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁאֵין חוֹתְכִין אוֹתוֹ אוֹ עוֹשִׂין בּוֹ מְלָאכָה. מִפְּנֵי שֶׁתְּקִיעַת שׁוֹפָר מִצְוַת עֲשֵׂה וְיוֹם טוֹב עֲשֵׂה וְלֹא תַּעֲשֶׂה וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה” 
זֹאת אוֹמֶרֶת שֶׁאֲפִלּוּ בִּשְׁבִיל לְקַיֵּם מִצְווֹת תְּקִיעַת שׁוֹפָר, נֶאֱסַר לַעֲבֹר עַל אִסּוּר דְּרַבָּנַן, אָז אֵיךְ הִתִּירוּ לְתִינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן, לִלְמֹד בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה אֶת חָכְמַת הַתְּקִיעוֹת, וּלְחַנְּכָם בְּאָמָּנוּת הַתְּקִיעוֹת?

הַחִדּוּשׁ שֶׁאָנוּ רוֹאִים מִכָּאן הוּא עָצוּם, וּמְקוֹר לְכָךְ שֶׁמִּצְוַת הַחִנּוּךְ לִתְקִיעוֹת שׁוֹפָר הִיא הַרְבֵּה מֵעֵבֶר לַנִּגּוּן הִיא מַהוּתִית מְאוֹד, וְהַהֶרְגֵּל מִגִּיל קָטָן הוּא חָשׁוּב, עַד שֶׁלֹּא גָּזְרוּ אֶת גְּזִירַת שֶׁמָּא יְתַקֵּן כְּלֵי שִׁיר עַל יְלָדִים כִּי אָנוּ רוֹאִים בָּזֶה הָרֶגֶל חָשׁוּב שֶׁחָזָ”ל לֹא הֶעֱמִידוּ אֶת גְּזִירָתָם מִפָּנָיו. 

זוֹ הַסִּבָּה שֶׁיֵּשׁ לְכָךְ מָקוֹר בַּמִּשְׁנָה בַּתַּלְמוּד, וּבַהֲלָכָה, שֶׁמֻּתָּר לִילָדִים לִתְקֹעַ בְּעִצּוּמוֹ שֶׁל חַג רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְאֵין בְּכָךְ חִלּוּל חַג ( לַמְרוֹת שֶׁאֵינָם בְּנֵי מִצְווֹת וְלֹא מְקַיְּמִים מִצְוָה בַּתְּקִיעוֹת)  כִּי הַחִנּוּךְ לְמִצְווֹת וּלְלִמּוּד תְּקִיעַת שׁוֹפָר אֵינוֹ עִנְיָן שֶׁל מָה בְּכָךְ וְהוּא מִצְוָה חֲשׁוּבָה שֶׁהִיא סִבָּה מַסְפֶּקֶת לְכָךְ שֶׁהִתִּירוּ אֶת גְּזִירַת כְּלֵי הַשִּׁיר הַקְּבוּעָה בַּחֲזַ”ל בְּכָל כְּלֵי הַנְּגִינָה (שו”ע הָרַב תקצ”ו ס”ב) 

תְּקִיעַת שׁוֹפָר נִקְרְאָה בְּפִי חָזָ”ל “חֲכָמָה וְאֵינָהּ מְלָאכָה” גַּם בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁחָל בְּשַׁבָּת הַסִּבָּה שֶׁלֹּא תּוֹקְעִים בְּשׁוֹפָר,  לַמְרוֹת שֶׁמִּצְוַת תְּקִיעַת שׁוֹפָר הִיא מִצְוָה מֵהַתּוֹרָה לִתְקֹעַ בְּיוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה, חָזָ”ל אָסְרוּ לִתְקֹעַ בְּשׁוֹפָר בְּשַׁבָּת מִשּׁוּם ‘גְּזֵרָה דַּרְבָּה’ שֶׁחָשְׁשׁוּ שֶׁמָּא בְּטָעוּת יִהְיוּ אֲנָשִׁים שֶׁיְּטַלְטְלוּ בְּשַׁבָּת אֶת הַשּׁוֹפָר אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, עַל מְנַת לָלֶכֶת לְחָכָם שֶׁיִּלְמַד כֵּיצַד לִתְקֹעַ בְּשׁוֹפָר, זֹאת אוֹמֶרֶת שֶׁהָיְתָה בּוּרוּת בְּנוֹשְׂאֵי תְּקִיעַת שׁוֹפָר כֹּה גְּדוֹלָה שֶׁחָזָ”ל חָשְׁשׁוּ בִּגְלָלָהּ וּבִטְּלוּ מִצְווֹת עֲשֵׂה דְּאוֹרָיְתָא, כִּי סָבִיר לְהַנִּיחַ שֶׁהָעָם שֶׁלֹּא בָּקִי בִּתְקִיעוֹת שׁוֹפָר יְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת, זֶה מְלַמֵּד אוֹתָנוּ שֶׁמְּדֻבָּר בְּחָכְמָה שֶׁכְּדַאי מְאוֹד לִרְכֹּשׁ אוֹתָהּ, וְאִם לוֹמְדִים כַּמָּה כְּלָלִים פְּשׁוּטִים כָּל אֶחָד יָכוֹל לִתְקֹעַ בְּשׁוֹפָר עִם אִמּוּנִים אֶפְשָׁר לְהַגִּיעַ לְרָמָה טוֹבָה שֶׁל תְּקִיעוֹת שׁוֹפָר.

הֲרַמְבָּ”ם כָּתַב בְּלָשׁוֹן אַחֶרֶת וְעוֹד יוֹתֵר מְדֻקְדֶּקֶת ” יוֹם טוֹב שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת אֵין תּוֹקְעִין בַּשּׁוֹפָר בְּכָל מָקוֹם. אַף עַל פִּי שֶׁהַתְּקִיעָה מִשּׁוּם שְׁבוֹת וּמִן הַדִּין הָיָה שֶׁתּוֹקְעִין יָבֹא עָשָׂה שֶׁל תּוֹרָה וְיִדְחֶה שְׁבוּת שֶׁל דִּבְרֵיהֶם. וְלָמָּה אֵין תּוֹקְעִין גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ בְּיָדוֹ וְיוֹלִיכֶנּוּ לְמִי שֶׁיִּתְקַע לוֹ וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. אוֹ יוֹצִיאוּ מֵרָשׁוּת לְרָשׁוּת וְיָבֹא לִידֵי אִסּוּר סְקִילָה. שֶׁהַכֹּל חַיָּבִים בַּתְּקִיעָה וְאֵין הַכֹּל בְּקִיאִין לִתְקֹעַ” (פ”ב מֵהִלְכוֹת שׁוֹפָר ה”וֹ) 

הַחֲשָׁשׁ הוּא לֹא שֶׁיֵּלֵךְ לְחָכָם שֶׁיְּלַמֵּד אוֹתוֹ לִתְקֹעַ כִּי זֶה מֻרְכָּב תּוֹךְ כְּדֵי הַחַג, אֶלָּא שֶׁיִּתְקַע לוֹ בְּעַצְמוֹ בַּשּׁוֹפָר, כִּי לֹא כֻּלָּם הָיוּ בְּקִיאִין בְּחָכְמַת הַתְּקִיעָה, זֶה מְלַמֵּד אוֹתָנוּ כַּמָּה כְּדַאי לְהִתְחַנֵּךְ מִגִּיל קָטָן לְהִתְרַגֵּל לִתְקֹעַ בְּשׁוֹפָר, הֵעִידוּ רַבִּים, שֶׁמִּי שֶׁבְּיַלְדוּתוֹ תָּקַע בְּשׁוֹפָר בְּבַגְרוּתוֹ קַל לוֹ מְאוֹד, כִּי גִּרְסַת יַנְקוּת וְהַהֶרְגֵּל מִגִּיל קָטָן עוֹשֶׂה אֶת שֶׁלּוֹ. 

וּכְמוֹ שֶׁחָזָ”ל אָמְרוּ: “הַלּוֹמֵד יֶלֶד לְמַה הוּא דוֹמֶה, לִדְיוֹ כְּתוּבָה עַל נְיָר חָדָשׁ”, כְּשֶׁמְּבֻגָּרִים קְצָת יוֹתֵר קָשֶׁה לִלְמֹד וּלְהִתְרַגֵּל לִדְבָרִים חֲדָשִׁים. 

יְלָדִים יְקָרִים, קְחוּ שׁוֹפָר וְתִתְנַסּוּ בּוֹ כְּכָל הָאֶפְשָׁר, לִפְעָמִים נִסּוּי וּתְהִיָּה עוֹזְרִים, וְלִפְעָמִים אֶפְשָׁר לִלְמֹד מֵאַבָּא אוֹ מוֹרֶה שֶׁיּוֹדֵעַ קְצָת יוֹתֵר, בְּוַדָּאוּת יָקֵל עֲלֵיכֶם שֶׁתִּהְיוּ גְּדוֹלִים וְתִהְיוּ לְעֵזֶר וּשְׁלִיחֵי צִבּוּר לִזכּוֹת אֶת הָרַבִּים בְּמִצְווֹת תְּקִיעַת שׁוֹפָר.

 

 

 

 

סֵדֶר תְּקִיעַת שׁוֹפָר

  • לִמְנַצֵּחַ
  • תְּפִלַּת הַתּוֹקֵעַ
  • בִּרְכוֹת הַתְּקִיעָה

לְמֵידָע נוֹסָף עַל הַשּׁוֹפָר צְפוּ בְּסִרְטוֹן הַוִּידֵאוֹ הַזֶּה, עַל תַּהֲלִיךְ יִצּוּר הַשּׁוֹפָרוֹת בְּמִפְעַל שׁוֹפָרוֹת

מאמרים נוספים

יש לכם התלבטות? צריכים עזרה מקצועית? אנחנו כאן לכל שאלה.

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה,
פורסם ב- כתיבת תגובה

איך מתחזקים את השופר?

ערכת תחזוקה לשופר, ערכת תחזוקת שופר, שופר, שופרות, shofar shofarot ערכת תחזוקה לשופר, ערכת תחזוקת שופר, שופר, שופרות, shofar shofarot Shofar Deodorizer שופרות, שופר, שופר בבני ברק, שופרות בבני ברק, שופרות מהדרין יודאיקה , שופרות מהודרים, שופר מרוקאי, שופרות בהכשר הבד''ץ, שופר בהכשר הבד''ץ, שופרות לאירועים. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד, שופר ירושלים, Shofar, Shofars, Judaica, Religious Services, Kudu Shofars, Shofar Pouch, Shofar Stand, Ram Shofar, Code Shofar, Moroccan Shofar, Yemenite Shofar, Babylonian Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Unprocessed Shofar, Jerusalem Shofar. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות מנטרל ריח לשופר
ערכת תחזוקה לשופר, ערכת תחזוקת שופר, שופר, שופרות, shofar shofarot ערכת תחזוקה לשופר, ערכת תחזוקת שופר, שופר, שופרות, shofar shofarot Shofar Deodorizer שופרות, שופר, שופר בבני ברק, שופרות בבני ברק, שופרות מהדרין יודאיקה , שופרות מהודרים, שופר מרוקאי, שופרות בהכשר הבד''ץ, שופר בהכשר הבד''ץ, שופרות לאירועים. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד, שופר ירושלים, Shofar, Shofars, Judaica, Religious Services, Kudu Shofars, Shofar Pouch, Shofar Stand, Ram Shofar, Code Shofar, Moroccan Shofar, Yemenite Shofar, Babylonian Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Unprocessed Shofar, Jerusalem Shofar. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות מנטרל ריח לשופר

שתף את הפוסט

תוכן עניינים

תחזוקת השופר

איך שומרים על השופר?

אחסון השופר

אין לאחסן את השופר במקום אטום ( שקיות ניילון וכדו’ ) מרקם השופר יכולים להירקב, וכן להתליע, הצליל שלו יכול להתעמעם, זו הסיבה שההמלצה שלנו היא לאחסנו במקום מאוורר ונושם, במקום ששולט בו אויר ללא  לחות המקלקלת את מרקם השופר ובפרט את קול השופר. יתירה מכך, כבר היו מקרים ששופרות התליעו כיון שהייתה בהם לחות, אסור לשכוח שהשופר הוא בסופו של דבר חומר אורגני טהור מהטבע העלול להירקב ולהתליע,  ויש לאחסנו בנרתיק שופר נושם או מעמד שופר ייעודי שמהווים פתרון אחסון מושלם.

Shofar Deodorizer שופרות, שופר, שופר בבני ברק, שופרות בבני ברק, שופרות מהדרין יודאיקה , שופרות מהודרים, שופר מרוקאי, שופרות בהכשר הבד''ץ, שופר בהכשר הבד''ץ, שופרות לאירועים. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד, שופר ירושלים, Shofar, Shofars, Judaica, Religious Services, Kudu Shofars, Shofar Pouch, Shofar Stand, Ram Shofar, Code Shofar, Moroccan Shofar, Yemenite Shofar, Babylonian Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Unprocessed Shofar, Jerusalem Shofar. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות מנטרל ריח לשופרבתמונה: תולעת שללא תחזוקת שופר הולמת נוצרה ממרקמו האורגני של השופר

ניקיון השופר

שופר מקבל ריח לא נעים במשך הזמן. ישנן שיטות ניקוי המבוססות על נוזלים אלכוהוליים, והסיבה העיקרית היא שהרטיבות היא אויב טבעי של שופר טוב, ומסוגלת בטווח המיידי לעמעם את קולו, ועל כן משתמשים בנוזל אלכוהולי ממהר להתנדף. אמנם, ניתן להמנע לחלוטין משימוש בנוזלים. בעבר צצו פתרונות מיושנים לסילוק ריח לא נעים לדוגמא  להכניס חתיכת תפוח אדמה חי בצידו הרחב של השופר, לעטוף אותו בניילון למשך לילה שלם, בתקווה שהריח יעבור, אך ברוב המצבים פתרונות אלו לא עזרו ואף החריפו את הריח הלא נעים מהשופר, גם מהפומית השופר ( חלקו החיצוני ) וגם מהפיה, זו הסיבה שפיתחנו פורמולה ייחודית המנטרלת את הריחות הלא נעימים מהשופר, ספריי מנטרל ריח לשופר Shofar Deodorizer  מוצר ייחודי לאחר שנוסה ונבדק, ומותאם למרקם של השופר, מתאדה ומתכלה, עם אחריות על כך שהשופר יהיה נטול ריח לצמיתות, ואף יפיץ ריח נעים. 
לניקוי תעלת השופר ממשקעים המצטברים בו ניתן להשתמש במוט הברגה מגלוון באורך מטר, ללא ראש (ניתן להשיג בכל חנות מוצרי בנין – טמבור) יש לנסרו לגודל 31 ס”מ בערך בקוטר שנכנס בקלות אל התעלה, ולשייף אתו בעדינות את התעלה, המהווה סוג של פצירה לשימוש ביתי, ניתן לרכוש אצלנו את המוט הייעודי בקוטר המדויק ולאחר חיתוך והתאמה.
לניקוי תיבת התהודה מקילופים שפגעי הזמן עשוים לתת את אותם בשופר יש מברשות ברזל ייעודיות המאפשרות ניקוי הפומית ( הצד החיצוני ) של השופר, בצורה קלה ונוחה. 
חשוב להדגיש  אין לשטוף את השופר בשום נוזל, הנוזלים מזיקים למרקם הפנימי של השופר, במידה ורוצים לחטא את פי השופר או לנקות את תיבת התהודה של השופר, יש להשתמש באלכוהול 70%  המתאדה במהירות.
אין לנקות את פי השופר עם נוצות, קיסמי אוזניים, שיפודי עץ וכדו’ שיכולים להשאיר סיבים, וכן להיתקע בקידוח תעלת השופר, קיימים מנקים ייעודים שלא משאירים סיבים דוגמת מנקה מקטרות Pipe cleaner אנחנו מספקים ללקוחות שלנו בקיט השופר, מנקים כאלה כחלק מערכת תחזוקת שופר שלנו. 
חשוב לדעת ששופר הוא מוצר אורגני טהור, הדורש תחזוקה ובכדי לשמר אותו לאורך שנים יש לתחזקו בצורה נאותה בכדי לשמור עליו ועל הצליל שלו. 

ערכת תחזוקה לשופר, ערכת תחזוקת שופר, שופר, שופרות, shofar shofarot ערכת תחזוקה לשופר, ערכת תחזוקת שופר, שופר, שופרות, shofar shofarot Shofar Deodorizer שופרות, שופר, שופר בבני ברק, שופרות בבני ברק, שופרות מהדרין יודאיקה , שופרות מהודרים, שופר מרוקאי, שופרות בהכשר הבד''ץ, שופר בהכשר הבד''ץ, שופרות לאירועים. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד, שופר ירושלים, Shofar, Shofars, Judaica, Religious Services, Kudu Shofars, Shofar Pouch, Shofar Stand, Ram Shofar, Code Shofar, Moroccan Shofar, Yemenite Shofar, Babylonian Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Unprocessed Shofar, Jerusalem Shofar. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות מנטרל ריח לשופר הפריטים שמרכיבים את ערכת תחזוקת שופר שלנו

החלפת שופר מאדם לאדם

החלפת שופר מפה לפה היא דבר לא סטרילי בתקופה הקורונה התמודדנו עם הבעיה בצורה מקצועית מאוד, ייצרנו ערכת חיטוי ייעודית לשופר על בסיס אלכוהול 70% ומערכת חום המייבשת ומשמידה את כל החיידקים ומונעת מתולעים להתיישב בפי השופר ובכל תעלת השופר, כמו כן אצלנו כל שופר עובר חיטוי טרם הבדיקה ולאחריה וכל שופר שנשלח אליכם מגיע לאחר חיטוי וניקיון יסודי מאוד, כמו כן ערכת תחזוקת השופר השופר שלנו כוללת פד אלכוהול כפול למקרה שתרצו לאפשר למישהו אחר לתקוע בשופר בצורה סטרילית נקיה ובטוחה.

תחזוקה שוטפת 

פעמיים בשנה יש לחטא את פיית השופר באלכוהול 70% טרם השימוש בחודש אלול וכן סיום השימוש בו בחגי תשרי עם אחסונו לשנה הבאה, וכל זה לצורך התחזוקה השוטפת שלו אשר תשמור עליו לאורך שנים, ועל הסאונד שלו. 

בקצרה איך לשמור על תחזוקת השופר 

1. אחסון במקום מאוורר ונושם.
2. אין לשטוף בשום נוזל למעט אלכוהול 70% במידת ההכרח בלבד.
3. ניקיון תעלה רק במנקה ייעודי ולא במנקה שעלול לסתום את תעלת השופר.
4. רצוי לחטא באלכוהול 70% לפני ואחרי התקיעות. 
5. למניעת ריח לא נעים מהשופר יש להשתמש רק בחומרים טבעיים מתאדים, ומתכלים.

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה

שופר ישן מאוד, בן 150 שנה.

 

 

נגן וידאו אודות מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for, AI, יום כיפור, יום הכיפורים, יום כיפורים, סליחה, כפרה, תשובה,
נגן וידאו אודות מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for, AI, יום כיפור, יום הכיפורים, יום כיפורים, סליחה, כפרה, תשובה,

מאמרים נוספים

יש לכם התלבטות? צריכים עזרה מקצועית? אנחנו כאן לכל שאלה.

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...
פורסם ב- כתיבת תגובה

איך תוקעים בשופר?

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות רמת הגולן ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...
שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות רמת הגולן ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...
הדרכה מעשית - כיצד תוקעים בשופר? איך תוקעים בשופר? How to blow the shofar

שתף את הפוסט

הדרכה זו מיועדת למתחילים ואף לתוקעים מנוסים.

שימו לב לעשרה כללי אצבע חשובים.

א. ראשית, הרגיעו גופכם, גב זקוף, סנטר מורם, נשמו שלוש נשימות, נשימה שלישית עמוקה.
ב. הצמידו את השפתיים זו לזו בתנוחתן הטבעית בתבנית של חיוך קל. אין למתוח את השפתיים עד הסוף (אין לשרבבן קדימה). שתהיינה קפוצות בלחץ קל-בינוני, לחץ שיהא משמעותי ליצירת אטימה. יוצרים פתח קטן (בגודל המתאים להכנסת קשית שתיה), אין מקום מוחלט לפתח קטן זה, יש להתמקד במציאת נקודה בה יוכל התוקע להשיג שליטה מלאה בקולות התקיעה.
ג. אחזו ביד אחת את השופר, בקו מאוזן, כאשר פיו מכוון נגד קו אמצע השפתיים.
ד. יש לקנות כהרגל קבע את לחלוח השפתיים לפני התקיעה. כאשר השפתיים לחות הדקו את השופר אליהן. יש למצוא נקודה נוחה ולמקם בעדינות בנקודה המתאימה והנוחה ביותר (נסו מקומות שונים על השפתיים עד שתגיעו למיקום הנוח והנכון לכם). כאשר מצאתם את הנקודה הנכונה על השפתיים אל תשנו את מיקום השופר, רק אם יש סיבה מיוחדת לכך, אם אתם מתקשים במציאת מיקום השופר, מומלץ לא להזיזו בין התקיעות, לנשום דרך האף עד לסיום התקיעות (תקיעות דמיושב), שלא תאלצו לחזור ולסדרו על השפתיים לפני כל תקיעה.

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for

 רמת האיכות של השופר, קלות תקיעה תסייע לתוקע להפיק את הצלילים המהודרים ביותר, השופרות מיוצרים אצלנו הם ברמה הגבוהה ביותר, (מעבר לכך שהם מיוצרים בארץ)  באיכות קלות התקיעה וגם בהידור ההלכתי, ועומדים תחת ההשגחות המהודרות והידועות ביותר בשוק הכשרות.

ה. נשמו נשימה עמוקה, הפעילו לחץ אוויר קל-בינוני בדרך נשיפה אל תוך השופר, באופן שירעיד את השפתיים הכלואות בפי השופר, ייווצר קול זמזום/רפרוף באמצעות השפתיים, קול זה הוא מהותו המזוקקת של קול השופר, השופר משמש כאמצעי הגברה של אותו הקול, קול רעידת השפתיים המוגבר ע”י השופר, ולא מהאוויר הננשף אל השופר כמו שרגילים לחשוב.
ו. נשיפה ישירות מהסרעפת לתוך השופר ללא ניפוח הלחיים תאפשר תקיעות בקלילות ללא מאמץ מיותר של שרירי הפה והצוואר.
הנשיפה איטית ומבוקרת בלחץ מתון לתוך השופר, יש לשמור על רמת לחץ אחידה ומאוזנת במשך כל התקיעה על מנת שהקול יצא אחיד ללא שינויי טונים.
ז. מומלץ לתרגל ללא שופר את הקול המופק מהשפתיים באמצעות הלחץ הנ”ל. הקפדה על רטיבות השפתיים תאפשר זאת בקלות יתר. תרגיל זה לפעמים קשה למתחילים כי שרירי הפה לא מורגלים בכך והשופר לוקח חלק משמעותי בנעילת השפתיים ויצירת הלחץ עליהן, כמהדק מלאכותי, ומקל מאוד את המוטל על שרירי השפה ליצור את הזמזום הנ”ל.
ח. יש לתרגל ולהתאמן על נשימות/נשיפות תקיעות השופר הרבה לפני ראש השנה, מומלץ לא לדחות לרגע האחרון, בכדי שהפעולה תיעשה בקלילות. במידת האפשר כדאי לחלק את האימון לזמנים יומיים קצרים בכדי לא להעמיס על השפתיים אימונים ארוכים בזמן קצר (יש לזכור שתקיעות החובה עצמן הן מאה קולות בר”ה, כ-6 דק’ במצטבר). יש להתאמן עד שמגיעים לתקיעה שאינה כרוכה במאמץ.
ט. מומלץ לחטא את השופר ערב ראש השנה ע”מ למנוע פצע בקטריאלי היכול לגרום לתוקע להזיז את מיקום השופר מהמיקום המתאים שנוח לו.
י. בתקיעות עצמן בבית הכנסת מומלץ לנשום נשימה מלאה ועמוקה מלא הריאות לפני כל סדר, להרגעת התוקע ושליטה מלאה בלחץ האוויר.

שיעלו ויתקבלו תקיעותכם ברצון, אמן. 

נגן וידאו אודות לוגו שופרות מהדרין יודאיקה #יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה

עוד מאמרים שיעניינו אותך

אפיית מצות AI פסח שופרות מהדרין יודאיקה #יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה שופרות מהדרין יודאיקה #יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה רכישת שופר קניית שופר שופרות למכירה ייצור שופרות
פסח

חמץ ומצה

קרא עוד »

יש לכם התלבטות? צריכים עזרה מקצועית? אנחנו כאן לכל שאלה.

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...
פורסם ב- כתיבת תגובה

ימים נוראים ראש השנה ויום הכיפורים

שופר, שופרות, מפעל שופרות, ייצור שופרות, מכירת שופרות, סוגי שופרות, shofar shofar horn שופר איל
שופר, שופרות, מפעל שופרות, ייצור שופרות, מכירת שופרות, סוגי שופרות, shofar shofar horn שופר איל

שתף את הפוסט

המושג יָמִים נוֹרָאִים מופיע במקורות שונים, החל מספרות ימי הביניים, בשלוש משמעויות קרובות, העוסקות כולן בקשר לראש השנה ויום הכיפורים בלוח העברי: במשמעות המצומצמת ביותר:
ראש השנה ויום הכיפורים. במשמעות רחבה יותר: הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, המכונים ‘עשרת ימי תשובה’ (מא’ עד י’ בתשרי). במשמעות הרחבה ביותר: כל ימי אמירת הסליחות החל מחודש אלול. כל התקופות הללו מסמלות שלבים בתהליך הולך וגובר של חשבון נפש, צדקה, תשובה ובקשת סליחה וכפרה.

צילום: תמר הירדני
חפצי קודש לימים הנוראים, במוזיאון היהודי שליד בית הכנסת הגדול של בודפשט השופרות מצד שמאל נשלחו לשופרות מהדרין יודאיקה לבדיקת תקינות ואישור סוג הקרן לפני הכניסה למוזיאון בקישור ניתן לראות תיעוד שלהם בזמן הבדיקות אצלנו.

משמעות הביטוי
המלה “נורא” משמעותה, בהקשר זה, מטיל אימה או מעורר יראת כבוד, והיא משקפת את מסורת ישראל לפיה דן בימים אלה בית דין של מעלה בגורלו של כל אדם. המושג נורא מושאל מכמה פסוקים בתנ”ך בהם מופיע התואר “נורא” כתואר לאל: “כי ה’ עליון נורא מלך גדול על כל הארץ” (תהילים מ”ז), “ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד” (שופטים י”ג).
מקור המושג
המונח “ימים נוראים” נמצא לראשונה אצל המהרי”ל, ושם הוא מתייחס לראש והשנה וליום הכיפורים בלבד.
בספר המנהגים שלו אנו מוצאים: “בכל שנה ושנה בסוף חדש אלול ימי סליחות של ימים הנוראים מתחילין ביום ראשון…”, ומאידך הוא כותב “אם יחייהו השם יתברך עוד להתפלל ימי-הנוראים, אז היה רוצה לשנות הרבה מלות בתפילה”.
תחולת המושג “ימים הנוראים”
המושג ‘ימים נוראים’ במשמעותו הרחבה כולל את האפשריות דלהלן: ימי הסליחות שלפני ראש השנה. ראש השנה. עשרת ימי תשובה המכונים גם “בין כסה לעשור” בשל מקומם בלוח העברי. “שבת שובה” (או “שבת תשובה”), השבת בין ראש השנה ליום כיפור. ההפטרה של שבת זו, שעיקרה הפסוקים בספר הושע, פרק י”ד פסוקים ב-י, מתחילה בפסוק: “שובה ישראל עד ה’ אלוהיך”. נוהגים שבשבת שובה דורש הרב לפני בני הקהילה בענייני תשובה וסליחה. יום הכיפורים. הושענא רבה – יש מנהגים בהושענא רבה הדומים לימים הנוראים, למשל שימוש במנגינות של ראש השנה ויום הכיפורים בתפילות, ולבישת הקיטל בקהילות אשכנזיות. כאמור, בחלק מהמקורות, המושג ימים נוראים כולל את ראש השנה ויום הכיפורים בלבד. כך למשל מתייחס לרוב המושג “תפילות הימים הנוראים” לתפילות ראש השנה ויום כיפור ולא לתוספות של עשרת ימי תשובה. בערוך השולחן, אורח חיים תקפ”א ד’, כתוב שאין לאבל להתפלל בימים נוראים לפני העמוד ומהשוואה למשנה ברורה נראה שהכוונה אך ורק לימי ראש השנה ויום כיפור.
מקורות אחרים כללו בימים הנוראים גם את ימי אמירת הסליחות מחודש אלול. אצל המגן אברהם הדבר כתוב בצורה מפורשת: “נראה דמיום ראשון של סליחות ואילך מיקרי ימים נוראים לכל…”.

אף יהודים שאינם רגילים לפקוד את בתי הכנסת במהלך השנה, נוהגים רבים מהם להגיע לבית הכנסת במהלך הימים הנוראים על מנת להתפלל. בתשובות הצמח צדק( צמח צדק, אבן העזר קיז ) מופיע אזכורים שונים לכך שבימים נוראים היו רבים מגיעים לבתי הכנסת, ובתשובה אחת הוא מספר אף על דוחק שהיה בעזרת הנשים בימים הנוראים (צמח צדק, אורח חיים כ).
בהלכה מצוין שכשיש מניין מצומצם אסור לאדם להיעדר בימים נוראים או לחלופין עליו לשכור מישהו במקומו כדי שיהיה במקומו מניין ( שו”ע הרב או”ח נה ) יש המחלקים את המועדים המוזכרים בתורה ל”ימים נוראים” (ראש השנה ויום כיפור) בהם מעוררים את האמונה בבכייה ומרירות, ו”ימי שמחה” (שלוש הרגלים) בהם מעוררים את האמונה בשמחה וריקודים.
לימים הנוראים יש מנגינות מיוחדות לתפילה, ובנוסח אשכנזי גם לקריאת התורה.

מאמרים נוספים

אפיית מצות AI פסח שופרות מהדרין יודאיקה #יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה שופרות מהדרין יודאיקה #יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה רכישת שופר קניית שופר שופרות למכירה ייצור שופרות
פסח

חמץ ומצה

קרא עוד »

הירשמו לניוזלטר

וקבלו חינם את מגזין שופרות מהדרין יודאיקה מאמרי התוכן במעגל השנה!

יש לכם התלבטות? צריכים עזרה מקצועית? אנחנו כאן לכל שאלה.

שופרות, שופר, שופר בבני ברק, שופרות בבני ברק, שופרות מהדרין יודאיקה , שופרות מהודרים, שופר מרוקאי, שופרות בהכשר הבד''ץ, שופר בהכשר הבד''ץ, שופרות לאירועים. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד, שופר ירושלים, Shofar, Shofars, Judaica, Religious Services, Kudu Shofars, Shofar Pouch, Shofar Stand, Ram Shofar, Code Shofar, Moroccan Shofar, Yemenite Shofar, Babylonian Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Unprocessed Shofar, Jerusalem Shofar. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות